WORLD CAR FREE DAY
THAILAND CAR FREE DAY
FLOOR PLAN
GALLERY
CONTACT
นางฟ้า CAR FREE DAY
THAILAND CAR FREE DAY

ความเป็นมา “คาร์ฟรีเดย์” เริ่มต้นจากความริเริ่มของ 35 เมืองในฝรั่งเศส เพื่อรณรงค์ให้ผู้คน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และเดินทางโดยวิธีอื่นแทน เพื่อลดมลพิษ และประหยัดน้ำมัน คาร์ฟรีเดย์ เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ 22 ก.ย. ปี พ.ศ. 2541 และถือปฏิบัติในวันเดียวกันของทุกปี

ประเทศไทย ได้เริ่มต้นร่วมรณรงค์วันคาร์ฟรีเดย์ใน ศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 เข่นเดียวกันกับประชาชนใน 848 เมือง ของ 25 ประเทศยุโรปและนอกยุโรป ได้ร่วมรณรงค์ภายใต้โครงการคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day)

เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและเผยแพร่วิธีการประหยัดน้ำมันในการเดินทาง โดยดึงกระแสการรณรงค์ประหยัดน้ำมันที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาเป็นแรงกระตุ้น ร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยเดินทางด้วยคาร์พูล - ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool) การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ หรือ เดิน หรือใช้วิธีอื่นๆ เช่น ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ขับรถอย่างระมัดระวังเพื่อการประหยัดน้ำมัน ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ ใช้โทรศัพท์และโทรสารแทนการเดินทาง ตลอดจนวางแผนการเดินทางให้ดี การใช้ จักรยาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ขี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ลด.......การใช้น้ำมัน
ลด.......ปัญหามลพิษ
ลด.......ปัญหาโลกร้อน
เพิ่ม......พลังกาย.....ร่วมใจใช้จักรยาน ….เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม

การรณรงค์ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการนำไปสู่การวางนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป

Car Free Day 2017 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม 16-19 พฤศจิกายน 2560

16 -18 พฤศจิกายน 2560 ร่วมปั่นจักรยาน Night Trip เวลา 20.00 -22.00 น.

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 6.00 น. รวมพล ณ ลานห้างเซ็นทรัลเวิร์ล ราชดำริ
8.00 น. ตั้งขบวนปั่นจักรยานมุ่งสู่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างรพ.รามาธบดีแห่งใหม่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
10.00 น. รวมพลกลับลานห้างเซ็นทรัลเวิร์ล ราชดำริ ร่วมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ส่วนต่างจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง แล้วแต่จังหวัดไหนเห็นควร

อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 และ อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เพื่อประโยชน์ของสังคม สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยได้จัดกิจกรรมหาเงินสมทบทุนสร้างรพ.รามาธบดีแห่งใหม่จว.สมุทรปราการโดยจำหน่ายเสื้อเพื่อใช้ในการรณรงค์กิจกรรม CAR FREE DAY 2017 เดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวม

จำหน่าย เสื้อสองแบบ ราคา150บาทและ120บาทค่าส่งตัวละ50บาท โดยหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีตัวละ40บาทเพื่อสมทบทุนสร้างรพ.รามาธิบดีแห่งใหม่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนับสนุน
- สมัครสมาชิกสมาคม
- ประวัติสมาคม
- ติดต่อสมาคม