ประวัติสมาคม

site_logo640

ประวัติความเป็นมาของ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 

การรวมกลุ่มกันในนามของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2534 โดยมีผู้ใช้จักรยานกว่า 80 คน ร่วมกันขี่จักรยานรณรงค์เพื่อขอให้มีการสร้างทางจักรยาน ซึ่งนับเป็นการรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แม้ว่าจำนวนสมาชิกในระยะแรกจะมีเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่ การทำงานของชมรมฯ จึงเป็นในลักษณะของอาสาสมัคร มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ อีกทั้งสร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้จักรยานในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการท่องเที่ยว การออกกำลังเพื่อสุขภาพ ค่ายจักรยาน การทำใบขับขี่จักรยาน รีไซเคิลจักรยาน รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกมาก

ผลของการจัดกิจกรรมในข้างต้น ทำให้เริ่มมีผู้สนใจใช้จักรยานเพื่อกิจกรรมต่างๆ กันมากขึ้น มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นชมรมจักรยานขึ้นในหลายจังหวัด ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ มีการสร้างทางจักรยานขึ้นใหม่หลายเส้นทาง แม้จะเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับถนนที่มีอยู่ แต่ก็แสดงให้เห็นว่า พลังของผู้ใช้จักรยานเริ่มเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและการใช้จักรยานเพื่อแก้ปัญหาการาจราจรและปัญหามลพิษไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เสียสละ และตั้งใจที่จะทำกันอย่างจริงจัง

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย โดยมติในที่ประชุมสามัญประจำปีให้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อตั้ง สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และแก้ไขธรรมนูญ ข้อ 30 โดยมติในที่ประชุมวิสามัญประจำปี วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2553 เป็น

“เมื่อชมรมฯ จดทะเบียนเป็นสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย แทนชมรมฯ ได้เรียบร้อยแล้ว ทรัพย์สินของชมรมฯ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมทั้งหมด รวมทั้งสมาชิกและสิทธิของสมาชิก ให้โอนเป็นทรัพย์สินของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยที่จัดตั้งใหม่นั้น การดำเนินกิจกรรมต่อจากนั้น ให้กระทำในนามของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยเพียงถ่ายเดียว”

ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นเพียงไม่กี่คนจนถึงวันนี้ก้าวสู่ปีที่ 25  สมาคมฯ มีสมาชิกเกือบ 9,000 คน จากทุกวัย หลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยมี สารสองล้อ และเวบไซต์ www.thaicycling.com และ www.facebook.com/TCHAthaicycling  เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสาระและกิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป หลายโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี เช่น
ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ริเริ่มกิจกรรมโครงการรีไซเคิลจักรยาน รับบริจาคจักรยานนำไปมอบให้กับนักเรียนทั่วประเทศ และปี 2540 จัดกิจกรรม “โครงการจักรยานเพื่อเมืองน่าอยู่” อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว และการเดินทางเพิ่มขึ้น ได้สร้างสถิติโลก “ขบวนจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก” (largest parade of bicycles) 3,515 คัน บนลอยฟ้าบรมราชชนนี รับรองบันทึกอย่างเป็นทางการโดย guinness world records

ริเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วัน car free day ในประเทศไทยและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกับกรมควบคุมมลพิษ  เริ่มจัดงานวัน car free day 2543 โดยมีการวัดค่ามลพิษที่ลดลงในวันรณรงค์ และได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดออกทริปตามสถานที่ต่างๆ ทริปจักรยานสัมผัสชนบท จักรยานทางไกลทั่วประเทศ และต่างประเทศ จักรยานรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ในวงกว้างให้คนทั่วไปออกกำลังกายและลดมลภาวะจากรถยนต์

การรวมตัวของกลุ่มประชาชนที่มีแนวคิดเดียวกันในการรักสุขภาพ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่จิตสาธารณะเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  จัดการบริหารองค์กรยึดหลักวัตถุประสงค์หลัก ภายใต้ข้อบังคับสมาคมซึ่งได้ร่วมกันร่างเพื่อสร้างความก้าวหน้าพัฒนาองค์กร ขยายเครือข่ายครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่รักสุขภาพทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือและประสานองค์กรระหว่างประเทศ

นี่คือตัวอย่างของความพยายามของสมาคมฯ ที่จะผลักดันให้คนในสังคมเห็นถึงคุณค่าและหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์โดยไม่จำเป็นลง ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า ไม่ได้มุ่งหวังเพียงเพื่อการออกกำลังกาย หรือการพักผ่อนเท่านั้น แต่อยากให้ขยายไปถึงการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเหมือนดังเช่นในอดีต

ถึงแม้โครงข่ายทางจักรยานที่เชื่อมโยงแต่ละเส้นทาง เพื่อให้จักรยานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอีกมากสำหรับประเทศไทย แต่ถ้าหลายๆคนร่วมมือร่วมใจ ให้เกิดเป็นกลุ่มพลังผู้ใช้จักรยานที่เข้มแข็ง ก็คงไม่ใช่เรื่องทีเป็นไปไม่ได้ ซึ่งสมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมต่อไปตามวัตถุประสงค์ และชื่อสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ที่ไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพกาย แต่ยังรวมถึงสุขภาพใจที่ดีของผู้ใช้จักรยานและคนรอบข้าง ยิ่งไปกว่านั้น คือสุขภาพเมืองที่พวกเราอยู่อาศัย และเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับลูกหลานต่อไปในอนาคต

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยมีวัตถุประสงค์คือ

๑  ส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น เพื่อสุขภาพและพลานามัย การคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์           และนันทนาการอื่นๆ เป็นต้น

๒  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการใช้จักรยานทั่วประเทศ

๓  เป็นองค์กรประสานงานระหว่างผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศและในระดับ สากล

๔  อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

๕  ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และสันติภาพ ของมวลมนุษย์ชาติ

๖ เป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ยกย่องให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในหมู่สมาชิกที่ ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม

๗  ไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

ยุทศาสตร์ของโครงการ : การขับเคลื่อนขบวนการส่งเสริม สนับสนุนและสอดประสานสู่สุขภาพที่ดีด้วยจักรยาน

ส่งเสริม สนับสนุน และสอดประสาน ให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชนทั่วไปกับองค์กรของรัฐและภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้จักรยานเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อันจะมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงการลดมลพิษ และการประหยัดพลังงาน โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 3 ข้อด้วยกัน คือ

1.ส่งเสริม

ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกของสังคมให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการใช้จักรยาน ให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจการออกกำลังกายด้วยจักรยานให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมย่อยๆตามท้องถิ่นของตนทั่วราชอาณาจักร โดยมีสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยเป็นผู้ประสานงานการสร้างเครือข่ายชมรม ให้เกิดการร่วมมือกันในระดับจังหวัด และภาค โดยมีอัตราการเพิ่มจำนวนจาก 31 จังหวัดในปี พ.ศ. 2550 เป็น 76 จังหวัดในปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

2.สนับสนุน

สนับสนุนหน่วยย่อยที่สุดของสังคมให้เกิดการรวมตัวเป็นทีม หรือเป็นชมรมย่อยต่างๆ และประสานให้ชมรมย่อยต่างๆในท้องถิ่นรวมตัวกันเป็นภาคีระดับจังหวัดและภาค โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจในท้องถิ่น ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อนำพาไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายส่งเสริมในท้องถิ่นนั้นๆ และสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงและถาวร โดยมีสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการเครือข่าย ช่วยจัดหางบประมาณและวางแผนการใช้งบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ต้องการ

3.สอดประสาน

สอดประสานให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชมรมในท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมแข็งแรงขึ้น ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยส่วนกลางจะจัดให้มีการสอด   ประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์กรบริหารจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สสส กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รถไฟฟ้า BTS ฯลฯ และเป็นแกนนำจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่ประจำปีของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ของโครงการทั้งสามประการ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ได้ดำเนินการปฏิบัติโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่ม ชมรม ประชาชนทั่วไป ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และถาวร และต่อยอดยุทธศาสตร์การผลักดันเชิงนโยบายให้นำไปสู่นโยบายจักรยานแห่งชาติต่อไป โดยภาครัฐส่งเสริมจัดสรรงบประมาณเพิ่มพื้นที่การขี่จักรยาน ส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานอย่างจริงจัง จนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนทั้งประเทศ ลดมลพิษทางอากาศและเสียง เพื่อสุขภาพเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ ลดปัญหาการจราจร  ช่วยประหยัดพลังงานลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเหลือพลังงานไว้ใช้ยามจำเป็นได้ยาวนานขึ้น ช่วยลดปัญหาทางเศรษฐกิจ
  สองขาปั่น   สองล้อหมุน   เกื้อหนุนกัน   สร้างสรรค์สังคม

รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Thailand Tourism Awards  

BannerVinel2553_1

BannerVinel2553_1

BannerVinel2553_1รางวัลรองชนะเลิศประเภทองค์การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวปี พ.ศ.2540

รางวัลดีเด่นประเภทโครงการส่งเสริม  และพัฒนาการท่องเที่ยวปี พ.ศ.2545

 รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุน  และส่งเสริมการท่องเที่ยวปี พ.ศ.2551

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี  เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณของแหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก  กิจกรรม  หน่วยงาน  โครงการ  และสื่อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการรักษาแลพัฒนาทรัพยากรของประเทศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  และบุคลากร

รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นรางวัลเกียรติยศที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากองค์การท่องเที่ยวแห่งโลก (World Tourism Organization – WTO)

ติดต่อสมาคม
2100/33 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 (สาธุประดิษฐ์ 15 แยก 14) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-678-5470 โทรสาร : 02-678-8589

E-mail :  tchathaicycling@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/TCHAthaicycing

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.thaicycling.com

แผนที่ตั้งสมาคมฯ ใน Google Map http://goo.gl/maps/DAHLh